İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
02 Şubat 2024


  • Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
  • Toplum sağlığı merkezi/ ilçe sağlık müdürlüğü/ /entegre ilçe devlet hastanesi ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
  • Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak.
  •  İzleme ve değerlendirme faaliyetine ait formları bilgi sistemlerine kaydetmek.
  • İzleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara sunmak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek.
  • Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütmek.
  • Müdürlüğün ilgili birimleriyle iş birliği yaparak halk sağlığı verilerini takip etmek ve değerlendirmek.
  • Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek ve önerilerde bulunmak.
  •  Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Aile Hekimliği Performans İtiraz Matbu Formları İçin Tıklayınız