ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TC.SAĞLIK BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

20 Temmuz 2018 Tarihinde Eskişehir İlinde Boşalan ve Boş olan Aile Hekimliği Birimlerine 2018/5 Ek Yerleştirme Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 09/07/2018


5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, İlimizde 17 Temmuz 2006 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamış olup; Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde boşalan ve boş olan;
İlimiz Alpu İlçesi Bozan Aile Sağlığı Merkezinde boşalan 26-01-004 No’lu Aile Hekimliği Birimine,
Çifteler İlçesi Çifteler Aile Sağlığı Merkezinde boş olan 26-03-003 No’lu Aile Hekimliği Birimine,
Tepebaşı İlçesi Esentepe Aile Sağlığı Merkezinde boş olan 26-14-095 No’lu Aile Hekimliği Birimine,
Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezinde boş olan 26-14-097 No’lu Aile Hekimliği Birimine,
Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Aile Sağlığı Merkezinde boş olan 26-14-099 No’lu Aile Hekimliği Birimlerine 20/07/2018 tarihinde yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

Yerleştirme başvuruları 09/07/2018 Pazartesi günü başlayıp, 16/07/2018 Pazartesi mesai bitiminde sona erecektir. Aile hekimliği 2018/5 ek tercih ve yerleştirme işlemleri 20/07/2018 Cuma günü saat 15:00’de Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası (Köprübaşındaki hizmet binası) Davut Savran toplantı salonunda başvuru yapan hekimlerin şahsen veya noterden vekalet verecekleri kişinin katılımıyla yapılacaktır. Başvuru evrakları eksiksiz şekilde Müdürlüğümüze ulaşan hekimleri içeren “geçici listeler” ile Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeler sonrası başvuruları kabul edilip yerleştirme işlemlerine katılmasına herhangi bir engel saptanmamış olan hekimleri içeren “kesin listeler” Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden (eskisehirism.saglik.gov.tr)  yayınlanacaktır.
16.04.2015 tarih ve 29328 sayılı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 2. bölümündeki 5. maddenin 2. fıkrası gereğince 2018/5 Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne başvuracak tabip ve uzman tabiplerden; 
- 75 yaşından gün almış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması.
-  65 yaşın üzerinde olanların başvurularının kabulü için başvuru evrakları arasında sağlık durumlarının aile hekimliği görevini yapmaya engel teşkil etmeyeceğine ilişkin “Sağlık Kurulu Raporu”nun yer alması gerekmektedir.
- Aile hekimliği açısından cezalı durumda olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
- Eskişehir İlinde Kamu Görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların başvuruları, başvuru anında bahsi geçen görevlerine henüz resmen başlangıçlarını yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı)'nün 14/09/2012 tarih ve 554 sayılı yazısı ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümü “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların” 15.maddesinin 5'ncı fıkrası gereğince, Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaması gerektiği bildirilmiştir. 
Yukarıda belirtilen durumlar dolayısıyla “başvurusunun geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmaması” gereken hekimlerin başvuruları sehven kabul edilip, kendileri yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri, durumun tespitini takiben iptal edilecektir.
Başvuru yapmak isteyen hekimlerimizden henüz Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi aldığını belgeleyen sertifikaları bulunmayanların başvurusunda sertifika zorunluluğu aranmayacaktır. Bu durumdaki hekimler için en kısa zamanda eğitim planlanacaktır. Aile hekimliği uzmanları için sertifika zorunluluğu aranmamaktadır.
İlan edilen Aile Hekimliği Birimleri  için yerleştirme işlemine (Değişik:RG-11/3/2015-29292) fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Aile Hekimleri Ek-2’deki dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvurabileceklerdir. 
(Değişik:RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25.01.2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler başvurabileceklerdir. (Ek-3)
Yerleştirme işlemine, Eskişehir'de olmak şartı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları haricindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Aile Hekimi Uzmanı/Tabip/diğer Uzman Tabipler (Ek-4), kendi kurumlarından alacakları muvafakat belgesi (Ek-5) ile birlikte başvurabileceklerdir. 
Yerleştirme işlemi sırasında herhangi bir Aile Hekimi pozisyon tercihinde bulunduğunda, bu Aile Hekiminin görev yaptığı birim de diğer Hekimlerin tercihine sunulacaktır. Ek yerleştirme işlemi 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümü “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların” 15 inci maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (8) inci fıkrası ile alt bentleri göre uygulanacaktır.

Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2017/21 sayılı Genelgesi kapsamında aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

        5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personel olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve Kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya  bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye…yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
        Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli yürütülmesi ve hizmet sunumunda aksamaya mahal verilmemesi amacıyla, sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev yapmak isteyenlere aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
          
1)Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.
2)Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilenmelerinde korunacaktır.
3)Bakanlığımız kadrolarında aile hekimliği uzmanı, tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçişlerine aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat verilmiştir.
a)Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabip, ebe ve hemşirelere, bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70’in altına, entegre hastaneleri ile  diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı % 50’nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.
b)4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimleri uzmanları, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.
c)Tabip ve uzman tabipler hariç olmak üzere 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilirler.
ç)   663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamasına muvafakat verilmemiştir.
d)3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimleri uzmanları ve tabipleri, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı ay içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3 ‘ünde yer alan “Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.
e)Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe ve hemşirelerden herhangi bir sertifikaya  (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.)sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.
f)Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanı eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir.
4)Aile hekimi uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.
5)Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelenmesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.
6)     Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 05/11/2012 tarihli ve 929 sayılı ‘’Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri ‘’konulu genelge yazısı yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yerleştirme işlemine başvuracak tabip ve uzman tabiplerin başvuru evraklarını mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00/13:00-17:00) Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası (Köprübaşındaki hizmet binası), Aile Hekimliği Birimi “Aile Hekimliği Başvuru Masası”na şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Başvuru evraklarının Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü “Gelen Evrak Birimi’ne” bırakılmaması büyük önem arz etmektedir.) Posta ve internet yolu ile yapılan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Boşalan ve boş olan pozisyonlarla ilgili özel hükümler :

1-26-01-004 No’lu aile hekimliği birimini tercih eden hekim, Kamu binası olan Bozan Aile Sağlığı Merkezinde 26-01-004 No’lu Aile Hekimliği Birimine tahsis edilen bölümde hizmet verecektir. Bozan Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği Uzmanı kadrosu mevcuttur.
2-26-03-003 No’lu aile hekimliği birimini tercih eden hekim, Kamu binası olan Çifteler Aile Sağlığı Merkezinde 26-03-003 No’lu Aile Hekimliği Birimine tahsis edilen bölümde hizmet verecektir. Çifteler Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği Uzmanı kadrosu mevcuttur.
3-26-14-095 No’lu aile hekimliği birimini tercih eden hekim, Kamu binası olan Esentepe Aile Sağlığı Merkezinde 26-14-095 No’lu Aile Hekimliği Birimine tahsis edilen bölümde hizmet verecektir. Esentepe Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği Uzmanı kadrosu mevcuttur.
4-26-14-097 No’lu aile hekimliği birimini tercih eden hekim, Kamu binası olan Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezinde 26-14-097 No’lu Aile Hekimliği Birimine tahsis edilen bölümde hizmet verecektir. Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği Uzmanı kadrosu mevcuttur.
5-26-14-099 No’lu aile hekimliği biriminin hizmet vereceği Hoşnudiye Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği Uzmanı kadrosu mevcuttur. Bu Aile Sağlığı Merkezi özel bina olup; 26-14-099 No’lu aile hekimliği birimini tercih eden hekim, Hoşnudiye Aile Sağlığı Merkezinde hizmet verecektir.
            
İlan edilen pozisyona müracaatı kabul edilen ve yerleştirilen aile hekimi on beş gün içinde asgari fizik koşulları sağlayıp Müdürlüğümüz tarafından onaylanmak suretiyle görevine başlamak zorundadır.

Ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu: 0222 230 27 84-81 / 3141           

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

EKLER : 
 

Ek-1: Boşalan ve Boş olan Aile Hekimliği Birimleri
Ek-2: Askerlik Görevi/Doğum İzni Sonrası Başlayan Tabipler 
Ek-3: Sözleşmeli Aile Hekimliği Yapan Tabipler 
Ek-4: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Tabipler 
Ek-5: Muvafakatname


Başvuru Belgeleri İçin Tıklayınız
Ek Yerleştirme Yapılacak Pozisyonlar İçin Tıklayınız